Nie, dziękuję.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane administratora i inspektora ochrony danych

Administratorem napotrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

Aloha Entertainment Michał Kosiorowski
Zwierzyniecka 13/52,
00-719 Warszawa
adres email: kontakt@alohasklep.pl

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: iodo@saturn.pl


Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące już konto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasadysą sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

BezpieczeństwoTwoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i wmiarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umów

Dostarczanie biuletynów informacyjnych

Działania marketingowe, takie jak loterie z nagrodami

Obsługa klienta i pomoc dla klientów

Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzanew celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lubinnej osoby fizycznej.

Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, naprzykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankietna potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika ,atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, danetakie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożoneprzez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowyprzestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nieistnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłobyuzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie niewymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu naszczególny charakter przechowywania.

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)

Sposób trafieniana stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)

Objętość przesłanych danych

Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja

Używany przez Ciebie system operacyjny

Dostawca usług internetowych, z których korzystasz

Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

Ciasteczka(cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies

Udostępnianie informacji o naszych produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak biuletyny informacyjne.

Używamy Twoich danych do przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1lit. a i art. 7 RODO.


Rejestracjana naszej stronie internetowej w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych

Na naszej stronie internetowej można się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny. Przy zarejestrowaniu się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego zostaną do nas przesłane dane z formularza danych, tj. co najmniej Twój adres mailowy.

Rejestracja odbywa się przy zastosowaniu procedury podwójnego wyboru pozytywnego („double opt-in”), w ramach której po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne w celu zapobiegania rejestracji osób podających adresy mailowe, które do nich nie należą. Uzyskana zostanie od Ciebie zgoda na przetwarzanie danych przy procedurze rejestracji, a niniejsza Polityka prywatności zostanie w niej przywołana.

Rejestracja w sklepie

Jeżeli zarejestrujesz się na stronie konkretnej placówki prowadzącej sprzedaż detaliczną w celu otrzymywania informacji mailem, będziemy przechowywać Twój adres mailowy wraz z nazwą tej regionalnej placówki prowadzącej sprzedaż detaliczną, abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach, odnoszące się do danego regionu.

Dostawy związane ze sprzedażą produktów i usług

Jeżeli nabywasz produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, możemy przesyłać Ci informacje o naszych własnych, podobnych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy, nawet bez Twojej zgody.

Przesyłki pocztowe

Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesyłania informacji onaszych produktach, usługach oraz ofertach specjalnych pocztą.

Pragniemy, aby czytanie naszych maili sprawiało Ci przyjemność, dlatego staramy się, aby zawierały one tylko takie informacje, które prawdopodobnie uznasz za ciekawe. Dlatego mierzymy i przechowujemy częstotliwość wejść i kliknięć na Twoim profilu użytkownika,w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz nasze maile, na jakie treści klikasz w tych mailach i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze maile mogą do Ciebie nie docierać.Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych.

Oczywiście możesz się również wypisać, aby przestać otrzymywać takie maile, tj.wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu wkażdym mailu i biuletynie informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:

- mailem: kontakt@alohasklep.pl
-pocztą: Zwierzyniecka 13/52, 00-719 Warszawa
Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowanianaszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np.potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.

 

Przetwarzanedanych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przyskładaniu zamówień bez rejestracji


Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w związku z tym zostaną przez nas usunięta po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

 

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularzadanych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane. W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu.


Zamówieniazłożone bez rejestracji

Możesz złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich winnych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.


Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony znaszej strony przed sądem.


Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim


Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa byłzawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniam iwynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.


Przekazywanie pomiędzy spółkami powiązanymi z grupą kapitałową, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO


Przekazujemy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów odnoszących się do realizacji dostaw oraz usług na naszej stronie internetowej spółkom powiązanym z grupą kapitałową w granicach Polski w celu przechowywania w centralnych bazach danych oraz w celach wewnątrz grupowych związanych z fakturowaniem i rachunkowością.Jest to w szczególności niezbędne w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich naszych usług. Jeżeli życzysz sobie odebrać zamówienie w placówce detalicznej, taka placówka zostanie powiadomiona o Twoim zamówieniu i obsłuży je. Jeżeli kontaktujes zsię z placówką detaliczną lub naszą infolinią dla klientów w razie zapytań, skarg lub zwrotów, jednostki te również uzyskają dostęp do danych z Twojego zamówienia w celu uzyskania możliwości odniesienia się do Twojej sprawy.

 

Przekazywaniedanych współpracującym z nami dostawcom towarów, zgodnie z art.6, par. 1, lit. b RODO


W związku z oferowanymi na naszej stronie internetowej usługami i produktami, współpracujemy z różnymi spółkami kontrahentów odpowiadającymi za niektóre grupy produktów. Jeżeli zamówisz produkty tych kontrahentów, przekażemy podane nam przez Ciebie w trakcie rejestracji dane oraz, jeżeli dokonałeś/łaś innych zakupów – Twoje dodatkowe dane osobowe określone w zakładce „Moje konto”, w celu zawarcia i wykonania umów (w szczególności: Twój adres mailowy, adres dostawy oraz adres dofaktury). Odpowiedni dla Ciebie kontrahent zostanie określony naodpowiednich stronach produktowych, w Warunkach Ogólnych prowadzenia działalności oraz w Informacji prawnej. Prosimy zwrócić uwagę na to, że Twój kontrahent sam odpowiada za swoje własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych, oraz że do tych stron produktowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne polityki prywatności.

 

Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b orazf RODO


W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie wnaszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatnościi wysyłki produktów, instalacji sprzętu lub dostarczania biuletynów informacyjnych. Partnerom serwisowym przekazujemy informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres).

Niektóre z tych spółek działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosimy my. Dlatego uzgadniamy z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych i regularnie monitorujemy te rozwiązania.

W przypadku, gdy towary do wysyłki maja duże gabaryty i są ciężkie,Twoje zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem takiego usługodawcy jak Hermes lub Nikos. Usługodawca taki otrzyma od nas takie informacje, jak adres mailowy podany przez Ciebie w zamówieniu, w celu umożliwienia im dokonania ustaleń z Tobą co do konkretnego czasu dostawy.

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu wykonania umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych:


Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych wzamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.

Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność [Nazwapodmiotu przetwarzającego płatność].


Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Abyś nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Twoim koncie klienta przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup produktówi usług tylko na naszej stronie internetowej, zamówionych z Twojego konta klienta i nie jest on identyczny z numerem Twojej karty kredytowej.


Przekazywanieinnym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO


Wreszcie,możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd),lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest toniezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).


Sprawdzaniezdolności kredytowej, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

Twoje prawa

Oczywiście w związkuze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, którenaliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: kontakt@alohasklep.pl
pocztą: Zwierzyniecka 13/52, 00-719 Warszawa

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, wcelu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okażesię niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcjina Twoje zapytanie.

Prawodostępu do danych

Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.

Prawo dosprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnieniadanych osobowych przechowywanych na Twój temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się wsposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nieżyczysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciwwobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo doinformacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

f) Prawo doprzenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo dowycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym.Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję,że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wtym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłączniena zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposóbistotnie na Ciebie wpływa.

Prawo dozłożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Najszybszym,najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem skorzystania z przysługującego Ci prawa do sprostowania oraz do usunięcia danych jest zalogowanie się na swoje konto klienta i wyedytowanie lubu sunięcie bezpośrednio przechowywanych tam danych. Prosimy zwrócić uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przeznaszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z internetu. Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniemz prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Linki do stron internetowych innych firm

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nieodpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez telinki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian wdowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

 

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

kontakt@alohasklep.pl

 
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alohasklep.pl w celach marketingowych.(Rozwiń)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl